Wed. Feb 8th, 2023

About Us

นโยบาย

ประเทศไทยของเราในทุกวันนี้ กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์อย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ทำให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาไปในแนวทางที่ควรจะเป็น และในวันนี้ประเทศไทยของเรา ถึงเวลาแล้วที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูดูแลอย่างทุ่มเทเอาใจใส่ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน โดยเร่งการปฏิรูปในทุกด้าน ด้วยแนวคิดและนโยบายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลแห่งความเป็นจริง ด้วยความรอบรู้และสติปัญญา ที่มีความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างแท้จริง ดังนั้นคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย จึงขอรับอาสาพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน   เพื่อเข้ามาแก้ไขวิกฤตการณ์ และฟื้นฟูประเทศ ด้วยแนวนโยบายของพรรคที่เน้นความสำคัญในการปรับแนวคิดใหม่ทั้งในด้านเป้าหมาย กระบวนการ และวิธีการในการพัฒนาประเทศ เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติ โดยใช้สติปัญญาและความรู้ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่มองโลกจากความเป็นจริงเป็นพื้นฐาน เพื่อปรับเปลี่ยนองคาพยพทุกส่วนในสังคม ให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างสมดุลและยั่งยืน ให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างสมดุลและยั่งยืน   ปฏิรูปภาครัฐ โดยปรับเปลี่ยนการบริหาร ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกลไกการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ปรับปรุงทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของข้าราชการ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐ จากการควบคุมมาเป็นการสนับสนุน และเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนในด้านบริการสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นการส่วนรวม เน้นการพัฒนาและปฏิรูปการเมืองอย่างต่อเนื่อง ปฏิรูปภาคเอกชน ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปกิจการในภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิต ทั้งในส่วนของเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเกษตรพาณิชยกรรม และการให้บริการ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แท้จริงและยั่งยืน โดยครอบคลุมกิจการธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดคุณภาพในระดับมาตรฐาน สำหรับแข่งขันในกรอบของการค้าเสรีที่เป็นธรรม อันจะนำไปสู่การกระจายความมั่งคั่งในส่วนต่างๆ โดยประสานพลังภาคเอกชนกับภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง ฟื้นฟูสังคม ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง เสริมสร้างจิตสำนึกแห่งการอยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีจุดยืนทางความคิดเป็นของตนเอง และสามารถเลือกเอาข้อดีของกระแสโลกมาใช้ เพื่อให้ก่อประโยชน์กับสังคมไทยในทุกด้าน พัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นการพัฒนามนุษย์ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยผ่านกลไกของการปฏิรูปปรัชญาการศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ภาษี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ การกระจายอำนาจการปกครอง การมีสิทธิมีเสียงและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการกำหนดวิถีชีวิตและกระบวนการสร้างความผาสุกของตนเองสนับสนุนให้แต่ละกลุ่มของสังคม ใช้จุดเด่นจากลักษณะสังคมที่เป็นแนวโน้มของโลกทั้งสามประเภท ได้แก่ สังคมเกษตร สังคมอุตสาหกรรม และสังคมข้อมูลข่าวสาร มาผนึกกันอย่างกลมกลืน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทย

วิสัยทัศน์

ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยวนเวียนอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองอย่างร้าวลึก ผู้คนต่างตกอยู่ใน ความรู้สึกหดหู่ สิ้นหวัง ไร้ทางออก โดยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชน เป็นเจ้าของอำนาจ สูงสุด แต่ไม่เคยถูกปล่อยให้เติบโต ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ความเลื่อมล้ำทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะแย่ลงทุกที………บัดนี้ …..ได้เวลาเดินหน้าสู่ “การเมืองแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ ยึดหลักประชาธิปไตย และทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง”………คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย จึงได้ถูกจัดตั้ง ขึ้นเพื่อ

  1. ประสานความต้องการของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในทุกสาขาอาชีพ โดยมีนโยบายการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามวิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ และไม่เลือกว่า ประชาชนนั้นจะอยู่ในองค์กรใด เว้นแต่บุคคล หรือองค์กรนั้นๆ เป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
  3. ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยและประเทศชาติเป็นหลัก
  4. เสริมสร้างและคงไว้ซึ่งสัมพันธไมตรีที่ดีกับประชาชนทุกประเทศทั่วโลก โดยไม่มีการแบ่งแยกชนชาติ เชื้อชาติ หรือศาสนาใดๆ
  5. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมในทางการเมือง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกสาขาอาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมเสียสละและรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยความเสมอภาค
  6. ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างถ่องแท้
  7. ส่งเสริมการสร้างระบบพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของปวงชนชาวไทย ภายใต้ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมิให้มีการผูกขาดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดเพียงกลุ่มเดียว

POST