Wed. Feb 8th, 2023

ทราบหรือไม่? คนไทยใช้ #หน้ากากอนามัย 43,160 กิโลกรัม/วัน แล้วขยะเหล่านี้ อันตรายหรือไม่? ไปไหน? และถูกกำจัดอย่างไร?

ทราบหรือไม่? คนไทยใช้ #หน้ากากอนามัย 43,160 กิโลกรัม/วัน เทียบเท่ากับช้างโตเต็มวัย 10 ตัว และใช้หน้ากากในเดือน ม.ค. 2563 ปริมาณ 1,337.85 ตัน เทียบเท่ากับช้างโตเต็มวัย 331 ตัว/เดือน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมหาศาล

แล้วขยะเหล่านี้ อันตรายหรือไม่? ไปไหน? และถูกกำจัดอย่างไร?

คนไทยทิ้ง #หน้ากากอนามัย จำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม หากมีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง หน้ากากเป็นขยะติดเชื้อและยังย่อยสลายยาก

เราควรทิ้งหน้ากากให้ถูกที่ เพื่อจะได้นำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี ลดปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม และต้นตอการแพร่กระจายเชื้อโรค

#หน้ากากอนามัย ย่อยสลายยาก เพราะมีพอลิโพรไพลีน (พลาสติก) รวมไปถึงลวดสำหรับปรับให้เข้ากับโครงจมูก เราควรทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วใน #ถังขยะติดเชื้อ หรืออย่างน้อย แต่ละบ้านควรคัดแยกขยะ แบ่งถุงให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถแยกขยะและทำการเผากำจัดด้วยเตาเผาอย่างถูกวิธี

POST