Wed. Feb 8th, 2023

“เฉลิม” ชี้ชัด รัฐบาลขาดหลักนิติธรรม

11 ก.พ. 63 / พรรคเพื่อไทยขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา

“เฉลิม” ชี้ชัด รัฐบาลขาดหลักนิติธรรม

พรรคเพื่อไทยขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา

11 ก.พ. 63 / ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานกิจการพิเศษ ขอชี้แจงสถาณการณ์ในขณะนี้ทางพรรคฝ่ายค้านมองว่าฝ่ายรัฐบาลขาดหลักนิติธรรม เพราะทางรัฐบาลเอื้อประโยชน์แต่พรรคพวกของตน ในส่วนของการอภิปรายนั้นขอไม่ให้ราคา Wallroom ของรัฐในส่วนของ wallroom นอกสภา และ อ.ส.ว. และเชื่อว่าพอเปลี่ยนแผ่นดินต้องโดนฟ้องกันแน่นอน ที่ผ่านมากองทัพอยากจะปฏิวัติ ก็สร้างสถาณการณ์ บอกจะปฏิรูปเศรษฐกิจ แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ขอเวลาอีกไม่นาน โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั่วโลกไม่ยอมรับ เพราะรัฐบาลไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมถึงหลัก ประชาธิปไตย จึงได้แก้หลักนิติธรรม ซึ่งหลักนิติธรรมนั้นมีสาระ ดังนี้

1.กฎหมายที่ดีต้องมีความขัดเจน
2.กฎหมายที่ดีต้องไม่ขัดแย้งกันเอง
3.กฎหมายที่ดีต้องมีเหตุผล
4.หมายที่ดีต้องนำไปสู่ความเป็นธรรม
5.กฎหมายที่ดีต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน
6.กฎหมายที่ดีต้องทันสมัยและสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
7.กฎหมายที่ดีต้องบัญญัติโดยองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายและตามกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติไว้
8.กฎหมายที่ดีต้องไม่มีผลย้อนหลังเป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดของบุคคล
9.กฎหมายที่ดีต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมและได้สัดส่วนกับความผิด
10.กฎหมายที่ดีต้องมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนต้องได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจและเคารพในกฎหมายและหลักนิติธรรม
11.กระบวนการนิติบัญญัติที่ดีต้องเป็นกระบวนการที่เปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้
12.กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์
13.กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก ไม่ชักช้า ด้วยค่าใช้จ่าย ที่เหมาะสม
14.กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องส่งเสริมให้มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
15.นักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของงรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องมีความเป็นอิสระและ ความเป็น กลางในการปฏิบัติหน้าที่
16.นักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องซื่อสัตย์สุจริตยึด หลักคุณธรรม เมตตาธรรม และสันติธรรม ซึ่งกฎหมายที่ คสช. ได้บัญญัติไว้นั้นไม่เป็นตามหลักสากล จึงต้องแก้ให้เป็นหลักสากลหลังจากสิ้นรัฐบาลนี้ ซึ่งถ้ารัฐบาลไม่ลาออก อยู่ได้แต่จะอยู่อย่างลำบาก ซึ่งทางฝ่ายค้านมีหน้าที่เดินหน้าเพื่อล้มรัฐบาล

POST